TMU becomes first in Uzbekistan to recognize IB diploma and offers special scholarships

27 May 2024 | Art & Humanities, Business, Engineering, News, Uncategorized

Tashkent Metropolitan University (TMU) proudly announces that it became the first university in Uzbekistan to join IB universities database to recognize the International Baccalaureate (IB) Diploma.

This significant milestone underscores TMU’s commitment to academic excellence and global education standards.

As the first institution in Uzbekistan to officially acknowledge the IB Diploma and offers scholarship for IB students, Tashkent Metropolitan University sets a precedent for other educational institutions in the country. The recognition of the IB Diploma is a testament to TMU’s dedication to fostering a diverse and inclusive academic environment that meets international standards.

The International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) is a globally recognized education program known for its rigorous academic and personal standards. The IBDP aims to develop students who have excellent breadth and depth of knowledge – students who flourish physically, intellectually, emotionally, and ethically.

Significance of Recognizing the IB Diploma

  1. Global Competitiveness: By recognizing the IB Diploma, TMU enhances its ability to attract top-tier students from around the world, thereby increasing the university’s international profile and fostering a more diverse student body.
  2. Academic Excellence: The IB Diploma is synonymous with academic rigor and quality. Students who complete the IBDP are well-prepared for higher education challenges, ensuring that TMU maintains a high academic standard.
  3. Student Development: The IBDP emphasizes critical thinking, intercultural understanding, and respect for others, which aligns with TMU’s mission to develop well-rounded individuals who can contribute positively to society.

Bekhzod Djalilov, President of Tashkent Metropolitan University, said: “We are incredibly proud to be the first university in Uzbekistan to recognize the IB Diploma. This decision aligns with our vision to provide an education that prepares our students to excel in a globalized world. We believe that the inclusion of IB graduates will enrich our academic community and inspire all students to achieve their full potential.”

Graduates with IB diploma will be admitted to Tashkent Metropolitan University without any exams and will receive 50% scholarship for the first semester.

Currently Tashkent Metropolitan School is working on introduction of International Baccalaureate programme. Once the school obtains IB status, the graduates will be able to enroll to leading universities around the world.

In addition to its pursuit of IB status, Tashkent Metropolitan School, in collaboration with Tashkent Metropolitan University (TMU), offer the innovative Pre-Foundation High-level Courses (PHL). This unique, two-year preparatory program is designed for 10th-grade students, spanning four semesters.

The PHL program allows students to integrate their school curriculum with specific fundamental courses at TMU, providing a comprehensive and advanced educational experience. This joint initiative aims to equip students with the knowledge and skills necessary for academic success at the university level and beyond.

Tashkent Metropolitan University O‘zbekistonda birinchi bo‘lib IB diplomini rasmiy tan oldi va IB diplomiga ega talabalar uchun maxsus stipendiya va imtiyozlar taklif etdi.

Tashkent Metropolitan University (TMU) International Baccalaureate (IB) diplomalarini tan oladigan maxsus IB universitetlari ba’zasiga qo‘shildi.

Ushbu muhim voqea TMUning akademik mukammallikka va ta’limning global standartlariga sodiqligini ta’kidlaydi.

O‘zbekistonda IB diplomini rasman tan olgan va IB diplomiga ega bo‘lgan talabalarga stipendiya taqdim etgan birinchi muassasa sifatida Tashkent Metropolitan University mamlakatdagi boshqa ta’lim muassasalari uchun namuna sifatida xizmat qiladi. IB diplomining tan olinishi TMUning xalqaro standartlarga javob beradigan xilma-xil va inklyuziv akademik muhitni rivojlantirishga sodiqligidan dalolat beradi.

International Baccalaureate diplomi dasturi (IBDP) qat’iy akademik va shaxsiy standartlari bilan mashhur bo‘lib, u xalqaro miqyosda tan olingan ta’lim dasturidir. IBDP yuqori darajadagi bilimga ega bo’lgan talabalarni – jismoniy, intellektual, hissiy va axloqiy jihatdan rivojlangan talabalarni rivojlantirishga intiladi.

IB diplomining tan olinishining muhimligi:

  1. Global raqobatbardoshlik. IB diplomini tan olish orqali TMU butun dunyodan eng yaxshi talabalarni jalb qilish imkoniyatini oshiradi va shu bilan universitetning xalqaro obro’sini oshiradi hamda yanada xilma-xil talabalarni universitetga jalb qilishga hissa qo’shadi.
  2. Akademik mukammallik. IB diplomi akademik qat’iylik va sifatning sinonimidir. IBDPni tamomlagan talabalar oliy ta’lim muammolariga yaxshi tayyorgarlik ko’rishadi va bu TMU yuqori akademik standartni saqlab qolishini ta’minlaydi.
  3. Talabalarning rivojlanishi. IBDP tanqidiy fikrlash, madaniyatlararo tushunish va boshqalarni hurmat qilishni ta’kidlaydi, bu TMUning jamiyatga ijobiy hissa qo’sha oladigan har tomonlama barkamol shaxslarni rivojlantirish missiyasiga mos keladi.

TMU rektori Behzod Jalilov bu boradi shuni ta’kidladiki: “Biz O‘zbekistonda IB diplomini rasmiy tan olgan birinchi universitet ekanligimizdan faxrlanamiz. Ushbu qaror bizning talabalarimizni globallashgan dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlaydigan ta’limni taqdim etish haqidagi qarashimizga mos keladi. Ishonamizki, IB bitiruvchilarini jalb qilish bizning akademik hamjamiyatimizni boyitadi va barcha talabalarni o‘z salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishga ilhomlantiradi”.

TMU IB Diplom talabalari uchun imtiyozlar taklif qiladi. IB diplomiga ega bitiruvchilar Tashkent Metropolitan Universityga imtihonsiz qabul qilinadi va birinchi semestr uchun 50% stipendiya oladi.

Ayni paytda Tashkent Metropolitan Schoolda International Baccalaureate dasturini joriy etish ustida ish olib borilmoqda. Maktab IB maqomini olgandan so’ng, bitiruvchilar dunyoning yetakchi universitetlariga kirishlari mumkin bo’ladi.

Ta’kidlash joizki, Tashkent Metropolitan School, Tashkent Metropolitan University (TMU) bilan hamkorlikda Pre-Foundation High-level Courses (PHL) innovatsion tayyorgarlik kurslarini taklif etadi. Ushbu noyob ikki yillik tayyorgarlik dasturi 10-sinf o’quvchilari uchun mo’ljallangan va 2 yil davom etadi.

PHL dasturi talabalarga maktab o‘quv dasturini TMUning maxsus tayanch kurslari bilan integratsiyalash imkonini beradi, PHL ga qabul qilingan talabalar 2 yil davomida TMS da o’qishlarini davom ettirishadi. TMS da o’qish bilan birga ular PHL dasturini ham tamomlashadi. Bu esa ularga Foundation kurslarini maktab darslari bilan parallel o’qish imkoniyatini va tamomlagacha 2-kursga kirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu hamkorlikdagi tashabbus talabalarni zarur bo’lgan bilim va ko’nikmalar bilan jihozlashga qaratilgan.

Tashkent Metropolitan University первым в Узбекистане признал диплом IB и предлагает специальные стипендии

Tashkent Metropolitan University (TMU) стал первым университетом в Узбекистане, присоединившимся к базе данных университетов IB для признания диплома International Baccalaureate (IB).

Эта важная веха подчеркивает приверженность TMU академическому совершенству и мировым стандартам образования.

Будучи первым учреждением в Узбекистане, официально признавшим диплом IB и предлагающим стипендии студентам с дипломами IB, Tashkent Metropolitan University создает прецедент для других учебных заведений страны. Признание диплома IB является свидетельством стремления TMU способствовать созданию разнообразной и инклюзивной академической среды, соответствующей международным стандартам.

Дипломная программа International Baccalaureate (IBDP) — это всемирно признанная образовательная программа, известная своими строгими академическими и личными стандартами. IBDP стремится развивать студентов, обладающих превосходными широтой и глубиной знаний — студентов, которые процветают физически, интеллектуально, эмоционально и этически.

Значение признания диплома IB:

1. Глобальная конкурентоспособность. Признавая диплом IB, TMU расширяет свои возможности привлекать лучших студентов со всего мира, тем самым повышая международный профиль университета и способствуя более разнообразному студенческому составу.

2. Академическое превосходство. Диплом IB является синонимом академической строгости и качества. Студенты, завершившие IBDP, хорошо подготовлены к задачам высшего образования, гарантируя, что TMU поддерживает высокий академический стандарт.

3. Развитие студентов. IBDP уделяет особое внимание критическому мышлению, межкультурному пониманию и уважению к другим, что соответствует миссии TMU по развитию всесторонне развитых людей, которые могут внести положительный вклад в жизнь общества.

Бехзод Джалилов, президент TMU, сказал: «Мы невероятно гордимся тем, что являемся первым университетом в Узбекистане, признавшим диплом IB. Это решение соответствует нашему видению предоставления образования, которое готовит наших студентов к успеху в глобализированном мире. Мы верим, что привлечение выпускников IB обогатит наше академическое сообщество и вдохновит всех студентов полностью раскрыть свой потенциал».

TMU предлагает льготы для студентов с дипломами IB. Выпускники с дипломом IB будут зачислены в Tashkent Metropolitan University без экзаменов и получат 50% стипендию за первый семестр.

В настоящее время Tashkent Metropolitan School работает над внедрением программы International Baccalaureate. После получения школой статуса IB выпускники смогут поступать в ведущие университеты мира.

Отметим, что Tashkent Metropolitan School в сотрудничестве с Tashkent Metropolitan University (TMU) предлагает инновационные подготовительные курсы Pre-Foundation High-level Courses (PHL). Эта уникальная двухлетняя подготовительная программа предназначена для учащихся 10-х классов и рассчитана на четыре семестра.

Программа PHL позволяет учащимся интегрировать школьную программу с конкретными фундаментальными курсами TMU, обеспечивая всесторонний и продвинутый образовательный опыт. Эта совместная инициатива направлена на то, чтобы вооружить студентов знаниями и навыками, необходимыми для академических успехов на университетском уровне и за его пределами.